Werkwijze

Aanmelding

U kunt u aanmelden via het aanmeldformulier op de website die via een beveiligde verbinding wordt verzonden. Aan de hand van de informatie die u daar geeft kan ik bekijken of uw vraag past bij wat ik aanbied en waar ik ervaring mee heb. Na ontvangst van uw aanmeldformulier neem ik zo snel mogelijk telefonisch contact op. Het kan zijn dat u verwezen wordt door een andere hulpverlener. In dat geval is het gebruikelijk dat er eerst met deze hulpverlener wordt overlegd over redenen om door te verwijzen.

Voorafgaand aan de eerste afspraak zal u een korte aanvullende intakevragenlijst toegestuurd krijgen, krijgt u informatie over ROM en algemene informatie over wet- en regelgeving.

Intake

Na uw aanmelding wordt zo spoedig mogelijk een afspraak gemaakt voor een eerste intakegesprek. De intake neemt meestal twee tot drie gesprekken in beslag en kan worden aangevuld met het afnemen van één of meerdere psychologische vragenlijsten. De intake heeft twee doelen. Ten eerste is het belangrijk om een goede inschatting van uw draagkracht en uw persoonlijke omstandigheden te maken om te beoordelen of therapie, en zo ja welke specifieke vorm, de meest passende vorm van hulp is. Het kan zijn dat ik u op basis van de informatie die we samen verzamelen adviseer om een andere vorm van hulp te kiezen. Het tweede doel van de intake is informatie te verzamelen om zo samen een behandelplan op te stellen.
In het eerste gesprek zal ik samen met u in kaart gaan brengen wat er nu precies aan de hand is, welke factoren meespelen bij de ontstaansgeschiedenis van uw klachten en welke factoren de klachten mogelijk in stand houden.
Vervolgens gaan we verder met het in kaart brengen waar u aan wilt werken en wat u met therapie wilt bereiken. Welke doelen stelt u uzelf, wanneer is de behandeling voor u geslaagd? We kijken ook naar welke behandelvormen het meest bij u aan zouden kunnen sluiten. Samen stellen we zo een behandelplan op waarin we beschrijven waar we aan gaan werken en hoe.
In een adviesgesprek zullen de bevindingen en het behandelplan met u worden besproken.

Behandeling

Met ingang van 1 januari 2014 is de GGZ onderverdeeld in de zogenaamde Generalistische Basis GGZ ofwel GBGGZ (voorheen 1e lijns psychologische zorg) en de Specialistische GGZ ofwel SGGZ).

Generalistische Basis GGZ

Wanneer er bij u sprake is van lichte tot matige psychische klachten met een DSM-diagnose, die korter dan zes maanden bestaan, zich niet in combinatie met andere fysieke of psychische klachten voordoen en waar u nog niet eerder last van heeft gehad komt u in aanmerking voor hulp vanuit de Basis GGZ. Dit betreft kortdurende psychologische hulp meestal geprotocolleerd, soms in combinatie met e-health modules. Uw huisarts kan u hiervoor doorverwijzen.

Specialistische GGZ

Wanneer u al vaker tegen dezelfde problemen bent opgelopen, uw klachten al langere tijd bestaan, ernstiger zijn, complex zijn (d.w.z. u op diverse levensgebieden hinderen en/of een rode lijn in uw leven zijn) en er vermoeden is dat de klachten samenhangen met de persoonlijkheid kan een meer specialistische behandeling aangewezen zijn. Omdat de problematiek vaak ernstiger en complexer is, is de behandeling meestal langerdurend. De huisarts kan u hiervoor verwijzen.

Behandelmethoden

Psychotherapie is een behandelmethode die bestaat uit gesprekken met een deskundige hulpverlener - een BIG-geregistreerde psychotherapeut en/of klinisch psycholoog. De psychotherapeut lost geen problemen voor u op, maar helpt u nare dingen anders te zien, pijnlijke gevoelens te verwerken of moeilijke situaties anders aan te pakken.
Het doel van de therapie is uw psychische klachten en problemen zoveel te verminderen dat u er niet meer door gehinderd wordt.

Cognitieve gedragstherapie is een samensmelting van twee psychotherapeutische methoden: cognitieve therapie en gedragstherapie. Het is gebleken dat zowel het 'anders leren denken' als het 'anders leren doen' mensen helpt om invloed uit te oefenen op hun gevoelsleven, en uitstekend met elkaar kunnen worden gecombineerd in één en dezelfde behandeling.
Cognitieve gedragstherapie kan worden ingezet bij bijna alle emotionele problemen. Uit onderzoek is niet gebleken dat andere psychologische behandelingen beter zijn dan cognitieve gedragstherapie: of ze werken even goed als cognitieve gedragstherapie, of cognitieve gedragstherapie is effectiever (bijvoorbeeld bij angstklachten). Zie voor meer informatie www.vgct.nl

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) is een kortdurende behandelmethode om akelige ervaringen te verwerken. Het is een relatief nieuwe therapie bedoeld voor mensen die klachten houden na het meegemaakt hebben van ingrijpende gebeurtenissen.

Zelf aan de slag

Therapie stopt niet bij de deur van de praktijk. Thuis gaat u verder met de opgedane inzichten, bijvoorbeeld door het doen van oefeningen, uitproberen van nieuw gedrag en nieuwe vaardigheden, het observeren van uzelf of het bijhouden van diverse voor uw behandeling relevante zaken. Therapie is niet iets om te ondergaan, het is een proces dat op gang komt en waar u actief aan deelneemt.

Evaluatie

We zullen de behandeling regelmatig evalueren om te kijken of we effectief bezig zijn en of u nog tevreden bent met de manier waarop we aan het werk zijn. Ik zal hiervoor aan het begin en einde van de behandeling een of meerdere vragenlijsten afnemen en de uitkomsten hiervan met u bespreken. Aan de hand van de metingen en de evaluaties kunnen we de behandeling eventueel bijstellen.

Om het verloop van de behandeling nauwkeurig te kunnen volgen, zijn ggz-aanbieders wettelijk verplicht om hun cliënten vragenlijsten in te laten vullen. Dit heet routine outcome monitoring (ROM). Ik zal u aan het begin, tussentijds en aan het eind van de behandeling vragen om digitaal zo'n vragenlijst in te vullen. Deze informatie komt in uw dossier.
Er is een landelijke organisatie die de resultaten van alle ggz-aanbieders in Nederland met elkaar vergelijkt. Ik lever daar voorlopig geen informatie aan, totdat ik zeker weet dat de gegevens niet tot u kunnen worden herleid.

Een afspraak afzeggen

Bij het niet verschijnen op een afspraak of wanneer minder dan 24 uur van tevoren wordt afgezegd ben ik genoodzaakt kosten in rekening te brengen. Vanaf 1 januari 2022 is dit een bedrag van € 70,- . Wanneer tijdig wordt afgezegd worden geen kosten in rekening gebracht.

Beroepscode en klachten regeling

Voor alle psychotherapeuten geldt dat zij zich dienen te houden aan de Beroepscode voor psychotherapeuten, die is opgesteld door de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (zie www.lvvp.nl en www.psychotherapie.nl).
Kort samengevat houdt dit in:

  • U hebt recht op informatie.
  • U hebt recht op geheimhouding van uw gegevens
  • U hebt recht op inzage van uw dossier
  • U hebt het recht om zelf een hulpverlener te kiezen
  • U hebt het recht om een klacht in te dienen

Al het besprokene wordt als strikt vertrouwelijk behandeld. Informatie aan derden wordt slechts gegeven na uw schriftelijke toestemming. De geheimhoudingsplicht is o.m. geregeld in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO), de Beroepscode voor psychotherapeuten en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (WkkGZ). Voor meer informatie betreffende uw privacy en betreffende de wet en regelgeving kunt u kijken op de site van de LVVP.

Klachtbehandeling kan, als een gesprek over de klacht met mij voor u niet bevredigend is, plaatsvinden via de klachtenfunctionaris van de LVVP. Psychotherapeuten vallen onder het publiekrechtelijke tuchtrecht.