Kosten en vergoedingen

Op 1 januari 2022 wordt er een nieuw systeem voor de bekostiging van de GGZ ingevoerd. Meer informatie hierover vindt u hier.

Als u al bij mij in behandeling bent betekent dit dat elke behandeling die doorloopt in het nieuwe jaar per 31 december 2021 administratief moet worden afgesloten. De behandeling zal bij uw zorgverzekeraar worden gedeclareerd. Per 1 januari 2022 zal ik dan een nieuw behandeltraject voor u openen. Hiervoor is geen nieuwe verwijzing van de huisarts nodig.

In het nieuwe systeem zal uw eigen risico van minimaal €385,- per kalenderjaar met u worden verrekend.

Vergoeding door de verzekeraar

De kosten van een behandeling vallen grotendeels onder de basisverzekering. Deze kosten worden voor 100% vergoed (uitgezonderd van het verplichte eigen risico) als ik een contract met uw zorgverzekeraar heb. Voor een overzicht van alle contracten voor 2022 kijk hier.

Er is geen contract afgesloten met Menzis (hieronder vallen de labels Menzis, AnderZorg en Azivo Zorgverzekeraar), Caresq (horonder vallen de labels Eucare en Aevita) en ONVZ (met labels ONVZ, VVAA, PNOzorg en Jaaah). Verzekerden van CZ kunnen alleen worden verwezen voor een gespecialiseerde behandeling. Voor een overzicht van alle contracten kijk hier. Het blijft belangrijk uw polis te checken.

Staat uw verzekeraar er niet bij dan is het van belang te kijken of u een restitutiepolis of een naturapolis heeft. In geval van een restitutiepolis is er sprake van vrije zorgkeuze. U krijgt dan een volledige vergoeding van de behandeling (uitgezonderd van het verplichte eigen risico). Let op: sommige zorgverzekeraars bieden wel een restitutiepolis of een combipolis aan, maar daarbij krijgt u niet de maximale vergoeding. Vraag dit na bij uw zorgverzekeraar.

In geval van een naturapolis moet u zelf bijbetalen. De vergoeding die u krijgt is een percentage van het tarief voor uw behandeltraject. Het percentage is afhankelijk van uw basisverzekering en ligt meestal tussen de 65% en 85%. Indien u een aanvullende verzekering heeft, kan dit percentage soms oplopen tot 100%. Wat de precieze vergoeding voor u is kunt u navragen bij de klantenservice van uw zorgverzekeraar. Soms hebt u vooraf toestemming nodig voor behandeling bij een niet-gecontracteerde psychotherapiepraktijk en zijn er bepaalde voorwaarden aan verbonden. Vraag dit na bij uw zorgverzekeraar. Sommige zorgverzekeraars bieden tegenwoordig Budgetpolissen aan, wat kan betekenen dat specifieke behandelingen voor deze polishouders volledig uitgesloten worden van verzekerde zorg als het niet geleverd wordt door de daarvoor ingekochte zorgaanbieders. Check dus goed wat de gevolgen zijn voor vergoeding als dit het geval is.

Zelf betalen zonder vergoeding van de zorgverzekeraar

Het is ook mogelijk om zelf te betalen. Tarieven volgen nog

Wat wordt niet vergoed?

Het is belangrijk om uw polis goed te checken: er zijn sommige verzekeraars die bepaalde stoornissen niet vergoeden of andere voorwaarden stellen.

Uitgezonderd van vergoeding zijn behandelingen met de diagnose aanpassingstoornissen, bepaalde seksuele stoornissen, specifieke fobieën, slaapstoornissen en de DBC-hoofdgroep 'andere aandoeningen die reden voor zorg zijn' (o.a. partner-relatieprobleem, identiteitsprobleem, levensfaseprobleem, rouwproblematiek).

Klachten over de vergoeding door uw zorgverzekering

Met deze klachten kunt u terecht bij de onafhankelijke Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen. U kunt daarnaast een melding doen via www.clientenrechten.nl.

Kosten bij te laat afzeggen

Bij het niet verschijnen op een afspraak of wanneer minder dan 24 uur van tevoren wordt afgezegd ben ik genoodzaakt kosten in rekening te brengen. Vanaf 1 januari 2022 zal dit het bedrag van de sessie zijn. Wanneer tijdig wordt afgezegd worden geen kosten in rekening gebracht.

Kosten supervisie en leertherapie

Supervisie individueel (45 min): € 110
Leertherapie individueel per sessie: € 105

Betalingsvoorwaarden

Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelingsovereenkomsten tussen de psychotherapeut en de cliënt.

Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de behandeling geannuleerd worden. Bij niet annuleren en bij annuleringen binnen 24 uur voor de afspraak is de psychotherapeut gerechtigd de gereserveerde tijd in rekening te brengen.

De door de psychotherapeut aan de cliënt gedeclareerde kosten voor de behandeling dienen door de cliënt binnen 30 dagen na de datum van de factuur te zijn betaald.

Bij niet-betaling binnen 30 dagen na de factuurdatum kan de psychotherapeut de cliënt een betalingsherinnering sturen. De betaling van de factuur inclusief de administratiekosten moet binnen 14 werkdagen plaatsvinden.

Blijft de cliënt in verzuim met het nakomen van zijn/ haar betalingsverplichting, dan is de psychotherapeut zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.

Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste aan de cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van € 25.

Bij betalingsachterstand is de psychotherapeut gerechtigd - tenzij de behandeling zich hiertegen verzet - verdere behandeling op te schorten tot dat de cliënt aan zijn/ haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.