Kosten en vergoedingen

Zowel zorg uit de Generalistische Basis GGZ als de Specialistische GGZ worden vergoed vanuit de basisverzekering van de zorgverzekeringswet mits er sprake is van een DSM-stoornis en deze voorkomt in de lijst met vergoede zorg. U moet wel rekening houden met het uw eigen risico van minimaal €385,-. Ook is het belangrijk om uw polis goed te checken: er zijn sommige verzekeraars die bepaalde stoornissen niet vergoeden of andere voorwaarden stellen.

Uitgezonderd van vergoeding zijn behandelingen met de diagnose aanpassingstoornissen, bepaalde seksuele stoornissen, specifieke fobieën, slaapstoornissen en de DBC-hoofdgroep 'andere aandoeningen die reden voor zorg zijn' (o.a. partner-relatieprobleem, identiteitsprobleem, levensfaseprobleem, rouwproblematiek). Voor deze onverzekerde zorg (OZP) moet u zelf betalen en wordt een prijs 105 euro per consult gehanteerd.

Vergoeding Generalistische Basis GGZ

Als er sprake is van een DSM diagnose met een lage complexiteit kan de huisarts u verwijzen voor een behandeling in de Basis GGZ. Afhankelijk van de ernst van uw problematiek, het risico en beloop van de klachten komt u in aanmerking voor een van de zorgzwaarteproducten: kort, middellang, intensief of chronisch. Er geldt een vast tarief per product waarin alle tijd wordt verrekend, zowel directe tijd (contactmomenten zoals sessies of e-mailcontacten) als indirecte tijd (zoals verslaglegging in uw dossier, correspondentie, uitwerken van vragenlijstonderzoek).

Maximum tarieven vastgesteld door de NZa voor 2019 voor de 4 zorgzwaarteproducten zijn:

  • Zorgzwaarte Kort (tot 295 minuten) € 507,62
  • Zorgzwaarte Middel (tot 495 minuten) € 864,92
  • Zorgzwaarte Intensief (tot 750 minuten) € 1356,25
  • Zorgzwaarte Chronisch (tot 750 minuten) € 1251,7

Wanneer er na de intake niet wordt overgegaan tot behandeling, of er blijkt geen DSM-classificatie te kunnen worden gesteld of er wordt in dit gesprek vastgesteld dat behandeling binnen de Specialistische GGZ nodig is, is er sprake van een Onvolledig behandeltraject. Het maximum tarief hiervan is € 207,19.

Vergoeding Specialistische GGZ

Bij complexe en risicovolle problematiek zal u worden doorverwezen naar de gespecialiseerde GGZ waar langerdurende behandelingen mogelijk zijn die in principe onbeperkt vergoed worden. Er geldt een vast tarief per product, DBC genoemd, dat achteraf wordt bepaald aan de hand van diagnose en tijdsinvestering. Wat er met rekening gebeurt, hangt af van het soort polis u dat u heeft en of uw therapeut een contract heeft met uw zorgverzekeraar. Er zijn twee soorten polissen: de naturapolis en de restitutiepolis. Dit leidt in de praktijk tot drie mogelijke situaties:

1. Uw therapeut heeft een contract met uw zorgverzekeraar.

Ongeacht het soort polis controleert de therapeut uw verzekeringsrecht en stuurt de rekening rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar. U hoeft in dit geval alleen rekening houden met uw eigen risico.

2. Uw therapeut heeft géén contract met uw zorgverzekeraar en u heeft een naturapolis.

In dit geval wordt na afloop van de behandeling de rekening naar u gestuurd. Omdat dit om een groot bedrag kan gaan, is het mogelijk afspraken te maken over een betalingsregeling gedurende de behandeling. U kunt na afloop van de behandeling de rekening indienen bij uw zorgverzekeraar . De vergoeding is een percentage van het tarief voor uw behandeltraject. Het percentage is afhankelijk van uw basisverzekering en ligt meestal tussen de 65% en 85%. Indien u een aanvullende verzekering heeft, kan dit percentage soms oplopen tot 100%. Wat de precieze vergoeding voor u is kunt u navragen bij de klantenservice van uw zorgverzekeraar. Soms hebt u vooraf toestemming nodig voor behandeling bij een niet-gecontracteerde psychotherapiepraktijk en zijn er bepaalde voorwaarden aan verbonden. Vraag dit na bij uw zorgverzekeraar. Sommige zorgverzekeraars bieden tegenwoordig Budgetpolissen aan, wat kan betekenen dat specifieke behandelingen voor deze polishouders volledig uitgesloten worden van verzekerde zorg als het niet geleverd wordt door de daarvoor ingekochte zorgaanbieders. Check dus goed wat de gevolgen zijn voor vergoeding als dit het geval is.

3. Uw therapeut heeft géén contract met uw zorgverzekeraar en u hebt een restitutiepolis.

Wanneer u een restitutiepolis hebt, is er sprake van vrije zorgkeuze. U krijgt dan een volledige vergoeding van de behandeling (uitgezonderd van het verplichte eigen risico). Let op: sommige zorgverzekeraars bieden wel een restitutiepolis of een combipolis aan, maar daarbij krijgt u niet de maximale vergoeding. Vraag dit na bij uw zorgverzekeraar.

Zelf betalen zonder vergoeding van de zorgverzekeraar

Het is mogelijk dat u wenst zelf te betalen zonder dat uw behandeling geregistreerd wordt. Helaas is het in Nederland wettelijk verplicht alle verzekerde zorg via de DBC's te registreren.

Klachten over de vergoeding door uw zorgverzekering

Met deze klachten kunt u terecht bij de onafhankelijke Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen. U kunt daarnaast een melding doen via www.clientenrechten.nl.

Contracten

Er is geen contract afgesloten met Menzis. Hieronder vallen de labels Menzis, AnderZorg en Azivo Zorgverzekeraar. Verzekerden van CZ kunnen alleen worden verwezen voor een gespecialiseerde behandeling. Voor een overzicht van alle contracten kijk hier. Het blijft belangrijk uw polis te checken.

Kosten bij te laat afzeggen

Bij het niet verschijnen op een afspraak of wanneer minder dan 24 uur van tevoren wordt afgezegd ben ik genoodzaakt kosten in rekening te brengen. Vanaf 1 januari 2012 is dit een bedrag van € 50,- . Wanneer tijdig wordt afgezegd worden geen kosten in rekening gebracht.

Kosten supervisie en leertherapie

Supervisie individueel (45 min): € 105
Leertherapie individueel per sessie: € 100

Betalingsvoorwaarden

Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelingsovereenkomsten tussen de psychotherapeut en de cliënt.

Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de behandeling geannuleerd worden. Bij niet annuleren en bij annuleringen binnen 24 uur voor de afspraak is de psychotherapeut gerechtigd de gereserveerde tijd in rekening te brengen.

De door de psychotherapeut aan de cliënt gedeclareerde kosten voor de behandeling dienen door de cliënt binnen 30 dagen na de datum van de factuur te zijn betaald.

Bij niet-betaling binnen 30 dagen na de factuurdatum kan de psychotherapeut de cliënt een betalingsherinnering sturen. De betaling van de factuur inclusief de administratiekosten moet binnen 14 werkdagen plaatsvinden.

Blijft de cliënt in verzuim met het nakomen van zijn/ haar betalingsverplichting, dan is de psychotherapeut zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.

Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste aan de cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van € 25.

Bij betalingsachterstand is de psychotherapeut gerechtigd - tenzij de behandeling zich hiertegen verzet - verdere behandeling op te schorten tot dat de cliënt aan zijn/ haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.